Zgarnij premię nawet do 140 złotych! Załóż lokaty w Toyota Banku!

promocja_zakonczona

Już wystartowała nowa, ekskluzywna akcja promocyjna skierowana do Nowych i Obecnych Klientów Toyota Banku – „Zarabiaj z duetem korzyści – edycja 3”!  Nowy Klient może zyskać nawet do 340 złotych!
Zobacz jak zdobyć premię już dziś!
Aby otrzymać Premię 140 zł lub 70 złotych Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki, w zależności od tego, czy jest nowym, czy obecnym klientem banku.

 

Obecny  Klient  Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 70 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
i. w  terminie  od  dnia 14.03.2018 roku  do  dnia 03.04.2018 roku na  stronie  Serwisu  URL: https://duetlokat3.zpremia.pl zarejestrować się w Aplikacji podając swoje imię, nazwisko,  nr telefonu oraz adres e-mail;
ii. w Aplikacji z dostępnego menu wybrać opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” i kliknąć w udostępniony link, który przekieruje Uczestnika na stronę
Partnera;
iii. na   stronie   Partnera do   dnia 03.04.2018   roku wyrazić  zgodę,  poprzez  zaznaczenie odpowiedniego   pola,   na   przekazywanie   przez   Bank
Organizatorowi  informacji  objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  Promocji,  w  szczególności  przyznawania  oraz wydawania Premii Klientom Banku, będącym Uczestnikami Promocji. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, ale brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji;
iv. posiadać aktualną zgodę na  przesyłanie  informacji  handlowych  o  ofercie Banku  za  pomocą  poczty elektronicznej  i  wiadomości  SMS,  oraz  na  przetwarzanie  danych  za  pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Banku;
v. za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Partnera pod adresem: konto.toyotabank.pl  do dnia  27.04.2018 roku zwiększyć Saldo depozytów
posiadanych w Banku na  dzień 13.03.2018 roku (tj.  kwoty  środków  pieniężnych  zgromadzonych  na wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku we wskazanym dniu) poprzez założenie co najmniej  jednej Lokaty Sprint oraz co  najmniej  jednej Lokaty Plus i utrzymać ww. lokaty przez co  najmniej  90 dni od dnia założenia każdej z nich (Utrzymanie  lokat)
vi. dodatkowo przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokat: Lokata Sprint oraz Lokata Plus, utrzymać saldo wszystkich depozytów, które Obecny Klient posiadał w  Banku  w  dniu 13.03.2018 roku oraz  założone  w  ramach  Akcji  lokaty: Lokata  Sprint oraz Lokata  Plus (Utrzymanie zwiększonego salda depozytów). Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach Obecnego Klienta Banku na dzień 13.03.2018 roku powiększone o kwotę min. 8000 zł wynikającą z lokat założonych w ramach Akcji;
vii. utrzymać aktywne  Konto  Jedyne co  najmniej do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 23.08.2018 roku.
Nie masz konta w Toyota Banku? Sprawdź, jak dostać 140 złotych!
Nowy  Klient  Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 140 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
i. w  terminie  od  dnia 14.03.2018 roku  do  dnia 03.04.2018 roku na stronie  Serwisu URL: http://duetlokat3.zpremia.pl zarejestrować się w Aplikacji podając swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail;
ii. wybrać z dostępnego menu w aplikacji opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”;
iii. kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera, dostępną pod adresem: URL: wnioski.toyotabank.pl;
iv. przejść przez następujący proces założenia produktów Partnera:
1) wypełnić  wymagane  dane  w  formularzu  w  celu  złożenia wniosku   o Konto   Jedyne. Wymagane  dane  to  m.  in.: imię i nazwisko,  numer  dowodu  osobistego,  dane  adresowe i kontaktowe. Prawidłowe wypełnienie formularza jest potwierdzane przez Bank poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail  Uczestnika potwierdzenia złożenia wniosku o  Konto Jedyne wraz z numerem wniosku oraz datą złożenia;
2) wyrazić zgodę we wniosku,  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola, na przesyłanie informacji  handlowych  o  ofercie  Banku  za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS, oraz na przetwarzanie danych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Banku;
3) wyrazić zgodę we wniosku,  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola, na  przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, w szczególności przyznawania oraz wydawania premii i nagród Klientom Banku, będącym Uczestnikami Promocji;
4) w  ciągu 4 dni roboczych  od  złożenia  wniosku  Bank  skontaktuje  się  z  Uczestnikiem na podany  we wniosku numer telefonu, potwierdzi złożenie wniosku i umówi Uczestnika na wizytę kuriera w celu podpisania umowy Konta Jedynego. Następnie w ciągu 3 dni roboczych  od  daty  potwierdzenia  złożenia  wniosku,  Bank  za  pośrednictwem  kuriera wysyła umowę na wskazany we wniosku adres. Po  podpisaniu  umowy  Bank  potwierdza uruchomienie   Konta   Jedynego   poprzez wysłanie  wiadomości  SMS  na  nr  telefonu Uczestnika podany we Wniosku;
5) w  terminie  do 27.04.2018 roku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć co najmniej jedną Lokatę Sprint na 180 dni oraz co najmniej jedną Lokatę Plus na 9 miesięcy.
6) utrzymać założoną lokatę Lokata Sprint oraz lokatę Lokata Plus, przez co najmniej 90 dni licząc od dnia założenia każdej z nich (Utrzymanie lokat);
7) utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 23.08.2018 roku.
2. Lokaty: Lokata  Sprint oraz Lokata  Plus Uczestnik może założyć po uruchomieniu Konta Jedynego poprzez System Bankowości Elektronicznej Banku. Do  otrzymania Premii konieczne jest założenie co najmniej jednej lokaty Lokata Sprint oraz co najmniej jednej lokaty Lokata Plus. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii
Chcesz zdobyć dodatkowe 200 złotych? Sprawdź, jak to zrobić!
Premię dodatkową 50 złotych może otrzymać Polecający, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a. Weźmie udział w Akcji oraz spełni warunki dotyczące wypłaty Premii zgodnie z §3 Regulaminu,
b. Wygeneruje w Aplikacji Kod oraz przekaże go Poleconemu. Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod  zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji
przez  Poleconego  wraz  z  imieniem,  nazwiskiem  oraz  adresem  e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii
Polecający może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 4 Uczestników Poleconych, którzy spełnią warunki uzyskania Premii.
Rozstrzygnięcie Akcji oraz  Akcji „Polecaj i zarabiaj” (powiadomienie  o  zakwalifikowaniu  do  otrzymania Premii lub Premii dodatkowej) nastąpi do dnia 08.08.2018 roku.
Po  otrzymaniu powiadomienia od  Organizatora  o  zakwalifikowaniu  do  otrzymania  Premii i/lub Premii dodatkowej    Uczestnik    do    dnia 14.08.2018 roku  powinien  zalogować  się  w  Aplikacji URL: http://duetlokat3.zpremia.pl i  uzupełnić  następujące  dane osobowe:  imię,  nazwisko,  numer  swojego aktywnego  Konta Jedynego (na który zostanie przekazana premia) oraz adres zamieszkania. Premia i/lub Premia dodatkowa zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 23.08.2018 roku przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

 

Szczegółowe warunki akcji dostępne także w Regulaminie.

 

Nie czekaj i już dziś zawalcz nawet o Premię!

Dodaj komentarz